Ashram Calendar 2018

 • KUNDALINI RETREAT: MULADHAR CHAKRA – 10-20 JAN
 • MAHASHIVRATRI – 12-14 FEB
 • CHAITRA NAVARATRI – 16-28TH MAR
 • INTRO TO TANTRA & INDIAN CLASSICAL DANCE – 1-5 APR
 • INTERNATIONAL SADHANA IN GREECE – 29 JUNE – 1 JULY
 • GURU POORNIMA – 26-28 JUL
 • GANESH FESTIVAL – 11-24 SEP
 • ASHWIN NAVARATRI – 8-22 OCT
 • DIWALI SADHANA – 3-11 NOV
 • CHAKRA PANI KRIYA – 18 DEC -18 JANUARY
 • CHRISTMAS SADHANA – 23-26 DEC

Home